Regler på Skalstrup

  1. Indledning.

Ved ref. a. har Driftområde Hvidovre, Etablissement Skalstrup (DOHVI, Skalstrup) indkaldt ønsker om tildeling af skydebaner på Flyvestation Skalstrup, for 1. halvår 2015.

Efter drøftelser om mulige justeringer, jf. ref. b, har Etablissement Skalstrup nu behandlet de modtagne ønsker og kan meddele fordeling af baner og tider.

 

Der er ved fordelingen af skydetider taget hensyn til skydebanens miljøgodkendelse,

  1. ref. c. Roskilde Kommune er miljøforvaltende myndighed.

 

Der må ikke foretages indbyrdes ombytning af tildelte baner og tider, idet ændringer kun kan ske efter aftale med Etablissement Skalstrup.

 

Opmærksomheden henledes på, at det er den enkelte skydeleders ansvar at overholde de for skydningen gældende sikkerhedsregler og – bestemmelser

 

2. Overholdelse af miljøgodkendelsen.

Det er i miljøgodkendelsen fastsat, at skydning på 300 meter banen kun må finde sted indtil kl. 2100. Dog må der på 300 meter banen skydes på standpladser indtil 200 meter – på de tildelte dage.

For at overholde miljøgodkendelsens bestemmer er det er essentielt, at de anførte tidspunkter nøje efterleves. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra banen eller i værste tilfælde lukning af Skydebanen på Skalstrup.

 

 

  1. Mørkeskydning.

Til brug ved mørkeskydning er der monteret fast rødt markeringslys på standere omkring banerne. Det røde lys tændes og slukkes på hver enkelt stander. Den enkelte stander er endvidere belyst af hvidt lys, der ikke kan afbrydes.

 

 

  1. Skivemateriel.

Eventuelle ønsker om fremstilling af skivemateriel, der ikke er Forsvarets standardskive-materiel, skal rettes til servicedesken ved Etablissement Skalstrup senest 3 uger før planlagt anvendelse

 

 

  1. Adgangskode, føring af skydejournal og opsamling af patronhylstre.

Skydelederen anmodes om at udfylde skydejournalen som findes i bygningen til højre for hovedporten, denne lægges sammen med nøglen i boksen ved bygning 2 i udfyldt stand, det er vigtigt at alle felter udfyldes således.

Våbentype – antal deltagere – start – slut – bane (100m eller 300m) – standplads (hvor langt fra skiverne man står og skyder) – antal skud – skydestilling (liggende, stående knælene) – hylstrer opsamlet – antal skiver(har man ikke brugt vores skiver skrives der 0).

 

Skydelederen skal også  sørge for at hovedport, overdækning til markørdækning, toiletter og skivedepot er aflåst når skydebanen forlades.

 

Patronhylstre opsamles og tages med retur af den enkelte bruger.

 

I tilfælde af at der er 2 forskellige brugere af skydebanen, aftales det skydelederne imellem, hvem som låser af.

 

  1. Opholdskontrol.

Der vil fortsat blive gennemført opholdskontrol uden for normal arbejdstid, herunder på lukkedage og i weekends. Militær legitimation skal på forlangende fremvises enten til militærpolitiet eller den regionale indsatsstyrke, der gennemfører vagtrundering på Skalstrup.

 

Medlemmer af jagtforeninger, der opholder sig på skydebanen, fremviser på forlangende gyldigt jagttegn samt evt. våbentilladelse. Forsikringsbevis fra Danmarks Jægerforbund forevises ligeledes på forlangende af skydeleder.

 

Det er ikke tilladt at kører ind på skydebanerne, her henvises til p-pladserne.

 

  1. Afslutning.

Etablissement Skalstrup ønsker brugerne af skydebanen velkommen til Skalstrup med forventning om at man vil overholde ovennævnte simple regler samt det ved opslag på banen gældende.

 

Der tages forbehold for ændring af tider i forbindelse med øvelser samt hjemtagelser.